Forskning og publikasjoner

Mine akademiske interesser er hovedsaklig logiske kalkyler, bevisteori, matematisk logikk, kompleksitetsteori, cellulære automater, kombinatorikk og matematikkfilosofi, men jeg er også interessert i algoritmisk kunst, grafikk og visualisering. Min doktorgradsavhandling handler om sekventkalkyler for førsteordens logikk med frie variabler.

Det som har vært i fokus i forskningen min, har vært en metode som kalles variabel-splitting. Dette er en metode som er anvendbar på fri-variabel-tablå, fri-variabel-sekventkalkyler, «connection»-metoder, og matrisekarakteriseringer, som reduserer overflødigheter i søkerommet ved å utnytte et forhold mellom forgrenende formler og universelle formler. Ved å bruke kontekstuell informasjon til å skille mellom forekomster av frie variabler, kan metoden brukes til å tilordne forskjellige verdier til disse forekomstene på en konsistent måte. Les mer i min doktorgradsavhandling.

Publikasjoner

Roger Antonsen, Laura Taalman
@inproceedings{bridges2021:87,
 author   = {Roger Antonsen and Laura Taalman},
 title    = {Categorizing Celtic Knot Designs},
 pages    = {87--94},
 booktitle  = {Proceedings of Bridges 2021: Mathematics, Art, Music, Architecture, Culture},
 year    = {2021},
 editor   = {Swart, David and Farris, Frank and Torrence, Eve},
 isbn    = {978-1-938664-39-7},
 issn    = {1099-6702},
 publisher  = {Tessellations Publishing},
 address   = {Phoenix, Arizona},
 url     = {https://archive.bridgesmathart.org/2021/bridges2021-87.html}
}
Steve Paulson, Barbara J. Grosz, Roger Antonsen
@article{PaulsonGroszAntonsen19,
 author =    {Steve Paulson and Barbara J. Grosz and Roger Antonsen},
 title =    {Human cognition and the {AI} revolution},
 journal =   {Annals of the {N}ew {Y}ork {A}cademy of {S}ciences},
 volume =    0,
 number =    0,
 keywords =   {reality, human cognition, artificial intelligence, AI, computers, mathematics, Turing test, bias},
 doi =     {10.1111/nyas.14122},
 url =     {https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/nyas.14122},
 eprint =
         {https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/nyas.14122},
 abstract =   {Discovering the true nature of reality may ultimately hinge on grasping the nature and essence of human understanding. What are the fundamental elements or building blocks of human cognition? And how will the rise of superintelligent machines challenge our ideas about cognition, reality, and the limits of human understanding? Logician/mathematician Roger Antonsen and computer science pioneer Barbara J. Grosz join forces to shed light on these questions and the horizon of artificial intelligence.},
}
Roger Antonsen
@inproceedings{Antonsen18,
 author   = {Roger Antonsen},
 title    = {Card Shuffling Visualizations},
 pages    = {451--454},
 booktitle  = {Proceedings of Bridges 2018: Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture},
 year    = {2018},
 editor   = {Eve Torrence, Bruce Torrence, Carlo S\'equin, and Krist\'of Fenyvesi},
 isbn    = {978-1-938664-27-4},
 issn    = {1099-6702},
 publisher  = {Tessellations Publishing},
 address   = {Phoenix, Arizona},
 note    = {Available online at \url{http://archive.bridgesmathart.org/2018/bridges2018-451.pdf}}
}
Roger Antonsen, Andreas Nakkerud
@article{AntonsenNakkerud18,
 author =    {Roger Antonsen and Andreas Nakkerud},
 title =    {Book Review: Jan von Plato, Elements of Logical Reasoning},
 journal =   {Studia Logica},
 year =     2018,
 month =    February,
 volume =    106,
 number =    1,
 pages =    {215--218},
 issn =     {0039-3215},
 url =     {https://doi.org/10.1007/s11225-018-9783-y},
 doi =     {10.1007/s11225-018-9783-y},
 publisher =  {Springer Netherlands},
}
Christian Mahesh Hansen, Roger Antonsen, Martin Giese, Arild Waaler
@article{HansenAntonsenGieseWaaler12,
 author =  {Christian Mahesh Hansen and Roger Antonsen Martin Giese and Arild Waaler},
 title =   {Incremental {V}ariable {S}plitting},
 journal =  {Journal of {S}ymbolic {C}omputation},
 volume =  47,
 number =  9,
 pages =   {1046–1065},
 year =   2012,
 publisher = {Springer-Verlag},
 ee =    {http://dx.doi.org/10.1016/j.jsc.2011.12.032}
}
Roger Antonsen
@PhdThesis{Antonsen08,
 author =  {Roger Antonsen},
 title =  {The {M}ethod of {V}ariable {S}plitting},
 school =  {University of Oslo},
 year =   2008,
 key =   {Automated Reasoning, Logic, Proof Theory, Connection Method, Tableau Calculus},
 address = {Department of Informatics},
 month =  {June}
}
Christian Mahesh Hansen, Roger Antonsen, Arild Waaler
@InProceedings{HansenAntonsenWaaler07,
 author =  {Christian Mahesh Hansen and Roger Antonsen and Arild Waaler},
 title =   {Incremental {C}losure of {V}ariable {S}plitting {T}ableaux},
 year =   2007,
 booktitle = {TABLEAUX '07, Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods, Position Papers},
 editor =  {Nicola Olivetti and Camilla Schwind},
 pages =   {65–78},
 publisher = {LSIS},
 volume =  {LSIS.RR.2007.002}
}
Roger Antonsen, Arild Waaler
@InProceedings{AntonsenWaaler07b,
 author =  {Roger Antonsen and Arild Waaler},
 editor =  {Frank Pfenning},
 title =   {A {L}abelled {S}ystem for {IPL} with {V}ariable {S}plitting},
 booktitle = {CADE-21, 21th International Conference on Automated Deduction, Bremen, Germany},
 volume =  4603,
 series =  {Lecture Notes in Computer Science},
 publisher = {Springer-Verlag},
 year =   {2007},
 isbn =   {978-3-540-73594-6},
 pages =   {132–146},
 ee =    {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73595-3_10}
}
Roger Antonsen and Arild Waaler
@ARTICLE{AntonsenWaaler07,
 author =  {Roger Antonsen and Arild Waaler},
 title =  {Liberalized {V}ariable {S}plitting},
 journal = {Journal of Automated Reasoning},
 year =   {2007},
 number =  {1–3},
 volume =  38,
 ee =    {http://dx.doi.org/10.1007/s10817-006-9055-9},
 pages =  {3–30}
}
Roger Antonsen and Arild Waaler
@InProceedings{AntonsenWaaler05,
 author =  {Roger Antonsen and Arild Waaler},
 title =   {Consistency of {V}ariable {S}plitting in {F}ree {V}ariable {S}ystems of {F}irst-{O}rder {L}ogic},
 booktitle = {Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods: 14th International Conference, TABLEAUX, Koblenz, Germany},
 year =   2005,
 pages =   {33–47},
 series =  {Lecture Notes in Computer Science},
 editor =  {Bernhard Beckert},
 volume =  3702,
 isbn =   {3-540-28931-3},
 publisher = {Springer-Verlag},
 ee    = {http://dx.doi.org/10.1007/11554554_5}
}
Roger Antonsen
@InProceedings{Antonsen04,
 author =  {Roger Antonsen},
 title =   {Uniform {V}ariable {S}plitting},
 year =   2004,
 booktitle = {Contributions to the Doctoral Programme of the Second International Joint Conference on Automated Reasoning (IJCAR 2004), Cork, Ireland, 04 July – 08 July, 2004},
 volume =  106,
 publisher = CEUR Workshop Proceedings},
 pages =   {1–5},
 issn =   {1613–0073},
 ee =    {http://ceur-ws.org/Vol-106/01-antonsen.pdf}
}
Arild Waaler and Roger Antonsen
@InProceedings{WaalerAntonsen03,
 author =  {Arild Waaler and Roger Antonsen},
 title =   {A {F}ree {V}ariable {S}equent {C}alculus with {U}niform {V}ariable {S}plitting},
 booktitle = {Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods: International Conference, TABLEAUX, Rome, Italy},
 year =   2003,
 pages =   {214–229},
 series =  {Lecture Notes in Computer Science},
 number =  2796,
 publisher = {Springer-Verlag},
 ee    = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-45206-5_17}
}
Roger Antonsen
@mastersthesis{Antonsen03,
 author =  {Roger Antonsen},
 title =  {Free {V}ariable {S}equent {C}alculi},
 year =   2003,
 month =  {May},
 address = {Language, Logic and Information, Department of Linguistics},
 school =  {University of Oslo},
 publisher = {University of Oslo}
}

Foredrag

Noen forskningsrelaterte foredrag.