Forskning og publikasjoner

Mine akademiske interesser er hovedsaklig logiske kalkyler, bevisteori, matematisk logikk, kompleksitetsteori, cellulære automater, kombinatorikk og matematikkfilosofi, men jeg er også interessert i algoritmisk kunst, grafikk og visualisering. Min doktorgradsavhandling handler om sekventkalkyler for førsteordens logikk med frie variabler.

Det som har vært i fokus i forskningen min, har vært en metode som kalles variabel-splitting. Dette er en metode som er anvendbar på fri-variabel-tablå, fri-variabel-sekventkalkyler, «connection»-metoder, og matrisekarakteriseringer, som reduserer overflødigheter i søkerommet ved å utnytte et forhold mellom forgrenende formler og universelle formler. Ved å bruke kontekstuell informasjon til å skille mellom forekomster av frie variabler, kan metoden brukes til å tilordne forskjellige verdier til disse forekomstene på en konsistent måte. Les mer i min doktorgradsavhandling.

Publikasjoner

Roger Antonsen, Laura Taalman
@inproceedings{bridges2021:87,
 author   = {Roger Antonsen and Laura Taalman},
 title    = {Categorizing Celtic Knot Designs},
 pages    = {87--94},
 booktitle  = {Proceedings of Bridges 2021: Mathematics, Art, Music, Architecture, Culture},
 year    = {2021},
 editor   = {Swart, David and Farris, Frank and Torrence, Eve},
 isbn    = {978-1-938664-39-7},
 issn    = {1099-6702},
 publisher  = {Tessellations Publishing},
 address   = {Phoenix, Arizona},
 url     = {https://archive.bridgesmathart.org/2021/bridges2021-87.html}
}
Steve Paulson, Barbara J. Grosz, Roger Antonsen
@article{PaulsonGroszAntonsen19,
 author =    {Steve Paulson and Barbara J. Grosz and Roger Antonsen},
 title =    {Human cognition and the {AI} revolution},
 journal =   {Annals of the {N}ew {Y}ork {A}cademy of {S}ciences},
 volume =    0,
 number =    0,
 keywords =   {reality, human cognition, artificial intelligence, AI, computers, mathematics, Turing test, bias},
 doi =     {10.1111/nyas.14122},
 url =     {https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/nyas.14122},
 eprint =
         {https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/nyas.14122},
 abstract =   {Discovering the true nature of reality may ultimately hinge on grasping the nature and essence of human understanding. What are the fundamental elements or building blocks of human cognition? And how will the rise of superintelligent machines challenge our ideas about cognition, reality, and the limits of human understanding? Logician/mathematician Roger Antonsen and computer science pioneer Barbara J. Grosz join forces to shed light on these questions and the horizon of artificial intelligence.},
}
Roger Antonsen
@inproceedings{Antonsen18,
 author   = {Roger Antonsen},
 title    = {Card Shuffling Visualizations},
 pages    = {451--454},
 booktitle  = {Proceedings of Bridges 2018: Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture},
 year    = {2018},
 editor   = {Eve Torrence, Bruce Torrence, Carlo S\'equin, and Krist\'of Fenyvesi},
 isbn    = {978-1-938664-27-4},
 issn    = {1099-6702},
 publisher  = {Tessellations Publishing},
 address   = {Phoenix, Arizona},
 note    = {Available online at \url{http://archive.bridgesmathart.org/2018/bridges2018-451.pdf}}
}
Roger Antonsen, Andreas Nakkerud
@article{AntonsenNakkerud18,
 author =    {Roger Antonsen and Andreas Nakkerud},
 title =    {Book Review: Jan von Plato, Elements of Logical Reasoning},
 journal =   {Studia Logica},
 year =     2018,
 month =    February,
 volume =    106,
 number =    1,
 pages =    {215--218},
 issn =     {0039-3215},
 url =     {https://doi.org/10.1007/s11225-018-9783-y},
 doi =     {10.1007/s11225-018-9783-y},
 publisher =  {Springer Netherlands},
}
Christian Mahesh Hansen, Roger Antonsen, Martin Giese, Arild Waaler
@article{HansenAntonsenGieseWaaler12,
 author =  {Christian Mahesh Hansen and Roger Antonsen Martin Giese and Arild Waaler},
 title =   {Incremental {V}ariable {S}plitting},
 journal =  {Journal of {S}ymbolic {C}omputation},
 volume =  47,
 number =  9,
 pages =   {1046–1065},
 year =   2012,
 publisher = {Springer-Verlag},
 ee =    {http://dx.doi.org/10.1016/j.jsc.2011.12.032}
}
Roger Antonsen
@PhdThesis{Antonsen08,
 author =  {Roger Antonsen},
 title =  {The {M}ethod of {V}ariable {S}plitting},
 school =  {University of Oslo},
 year =   2008,
 key =   {Automated Reasoning, Logic, Proof Theory, Connection Method, Tableau Calculus},
 address = {Department of Informatics},
 month =  {June}
}
Christian Mahesh Hansen, Roger Antonsen, Arild Waaler
@InProceedings{HansenAntonsenWaaler07,
 author =  {Christian Mahesh Hansen and Roger Antonsen and Arild Waaler},
 title =   {Incremental {C}losure of {V}ariable {S}plitting {T}ableaux},
 year =   2007,
 booktitle = {TABLEAUX '07, Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods, Position Papers},
 editor =  {Nicola Olivetti and Camilla Schwind},
 pages =   {65–78},
 publisher = {LSIS},
 volume =  {LSIS.RR.2007.002}
}
Roger Antonsen, Arild Waaler
@InProceedings{AntonsenWaaler07b,
 author =  {Roger Antonsen and Arild Waaler},
 editor =  {Frank Pfenning},
 title =   {A {L}abelled {S}ystem for {IPL} with {V}ariable {S}plitting},
 booktitle = {CADE-21, 21th International Conference on Automated Deduction, Bremen, Germany},
 volume =  4603,
 series =  {Lecture Notes in Computer Science},
 publisher = {Springer-Verlag},
 year =   {2007},
 isbn =   {978-3-540-73594-6},
 pages =   {132–146},
 ee =    {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73595-3_10}
}
Roger Antonsen and Arild Waaler
@ARTICLE{AntonsenWaaler07,
 author =  {Roger Antonsen and Arild Waaler},
 title =  {Liberalized {V}ariable {S}plitting},
 journal = {Journal of Automated Reasoning},
 year =   {2007},
 number =  {1–3},
 volume =  38,
 ee =    {http://dx.doi.org/10.1007/s10817-006-9055-9},
 pages =  {3–30}
}
Roger Antonsen and Arild Waaler
@InProceedings{AntonsenWaaler05,
 author =  {Roger Antonsen and Arild Waaler},
 title =   {Consistency of {V}ariable {S}plitting in {F}ree {V}ariable {S}ystems of {F}irst-{O}rder {L}ogic},
 booktitle = {Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods: 14th International Conference, TABLEAUX, Koblenz, Germany},
 year =   2005,
 pages =   {33–47},
 series =  {Lecture Notes in Computer Science},
 editor =  {Bernhard Beckert},
 volume =  3702,
 isbn =   {3-540-28931-3},
 publisher = {Springer-Verlag},
 ee    = {http://dx.doi.org/10.1007/11554554_5}
}
Roger Antonsen
@InProceedings{Antonsen04,
 author =  {Roger Antonsen},
 title =   {Uniform {V}ariable {S}plitting},
 year =   2004,
 booktitle = {Contributions to the Doctoral Programme of the Second International Joint Conference on Automated Reasoning (IJCAR 2004), Cork, Ireland, 04 July – 08 July, 2004},
 volume =  106,
 publisher = CEUR Workshop Proceedings},
 pages =   {1–5},
 issn =   {1613–0073},
 ee =    {http://ceur-ws.org/Vol-106/01-antonsen.pdf}
}
Arild Waaler and Roger Antonsen
@InProceedings{WaalerAntonsen03,
 author =  {Arild Waaler and Roger Antonsen},
 title =   {A {F}ree {V}ariable {S}equent {C}alculus with {U}niform {V}ariable {S}plitting},
 booktitle = {Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods: International Conference, TABLEAUX, Rome, Italy},
 year =   2003,
 pages =   {214–229},
 series =  {Lecture Notes in Computer Science},
 number =  2796,
 publisher = {Springer-Verlag},
 ee    = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-45206-5_17}
}
Roger Antonsen
@mastersthesis{Antonsen03,
 author =  {Roger Antonsen},
 title =  {Free {V}ariable {S}equent {C}alculi},
 year =   2003,
 month =  {May},
 address = {Language, Logic and Information, Department of Linguistics},
 school =  {University of Oslo},
 publisher = {University of Oslo}
}

Foredrag

Noen forskningsrelaterte foredrag.

 14. februar 2014, kl. 12.15
Deterministisk kaos og cellulære automater
Forum for matematiske perler (og kuriositeter), NTNU, Trondheim
 16. november 2011, kl. 15.50
Avslutningsshow
Forskning.no-konferansen 2011
 29. oktober 2009, kl. 14.15
RETE
Logikkseminaret, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
 9. august 2008, kl. 15.15
The Method of Variable Splitting
Proof, Computation, Complexity -- Intl. Workshop, Oslo, 2008
 18. januar 2008, kl. 10.15
Variable Splitting for Automated Reasoning
Logikkseminar, Universitetet i Oslo
 7. november 2007
Automatisk resonnering
Kurs i akademisk engelsk, Universitetet i Oslo
 17. juli 2007
A Labelled System for IPL with Variable Splitting
CADE-21 2007, Bremen, Germany
 17. januar 2007
The Theory of Liberalized Variable Splitting
Alta Logic and Computation Workshop, Alta
 28. mars 2006
Variabel Splitting: Consistency and Complexity
Seminar i databehandling
 2. februar 2006
Variabelsplitting: konsistens og kompleksitet
Seminar i matematisk logikk
 31. januar 2006
Variabelsplitting: konsistens og kompleksitet
INF5170 - Masterseminar i logikk
 16. september 2005
Consistency of Variable Splitting in Free Variable Systems of First-order Logic
TABLEAUX 2005, Koblenz, Germany
 9. juni 2005
Uniform Variable Splitting
4th KeY Symposium 2005, Lökeberg, Sverige
 14. april 2005
Fortløpende skolemisering og variabelsplitting
Seminar i matematisk logikk
 11. april 2005
Deltaregler, skolemisering og sunnhet
INF5170 - Masterseminar i logikk
 7. mars 2005
Deltaregler, skolemisering og sunnhet
INF5170 - Masterseminar i logikk
 25. oktober 2004
Introduction to Lattices and Order
INF5170 - Masterseminar i logikk, gjennomgang av boken «Introduction to Lattices and Order», Davey & Priestley
 4. juli 2004
Uniform Variable Splitting
IJCAR 2004 Doctoral Programme, University College Cork, Cork, Ireland
 26. september 2003
Proof search and free variable sequent calculi
Seminar i databehandling, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
 11. september 2003
A Free Variable Sequent Calculus with Uniform Variable Splitting
TABLEAUX 2003, Roma, Italia
 5. juni 2003
A free variable calculus with variable splitting
Seminar i matematisk logikk
 8. februar 2001
Innføring i intuisjonistisk logikk
Hovedfagsseminar i logikk ved Språk, logikk og informasjon, Universitetet i Oslo